Všeobecné podmínky pro Kurzy a jednotlivé lekce

KURZY

Kurzy se vypisují na delší období, obvykle na jedno školní pololetí. Kurz tvoří ucelený počet lekcí v intervalu 1 lekce/1x týdně. KURZY neprobíhají v době školních prázdnin, státních svátků a ve dnech předem ohlášených Pořadatelem. Cena kurzu je určena počtem lekcí.

 

Práva a povinnosti „Klienta“, který si předplatil celý kurz

 

 1. Koupí kurzu má Klient zajištěné své místo na všech lekcích předmětného kurzu až do jeho konce.
 2. Klient souhlasí s používáním rezervačního systému (RS) Pořadatele a jeho podmínkami:
 3. Po zaplacení kurzovného, bude k účtu Klienta v rámci RS připsán příslušný kredit. Z tohoto kreditu budou uhrazeny jeho lekce.
 4. V případě včasného odhlášení se ze své předplacené lekce v RS (nejpozději 12 hodin před jejím začátkem), má Klient právo na její náhradu v rámci jiného kurzu, jsou-li v jiném kurzu volná místa, a to až do konce aktuálního předplaceného kurzu.
 5. Náhradní termín za včasně odhlášenou lekci může být zvolen libovolně před nebo po původním (odhlášeném) termínu.
 6. Klient se na lekci může přihlásit kdykoliv před jejím začátkem.
 7. V případě, že je lekce plně obsazena, je možné si ji rezervovat jako náhradník. V okamžiku uvolnění místa na lekci je do ní Klient automaticky zařazen a je o tom informován prostřednictvím mailu a SMS.
 8. Rezervace jako náhradník se řídí pravidly řádné rezervace. Náhradník má možnost se 12 hodin před začátkem lekce odhlásit, jinak může kredit propadnout, dostane-li se Klient na řadu.
 9. Klient souhlasí s povinností sdělit Pořadateli, v souladu s ochranou osobních údajů, aktuální psychická a fyzická omezení. Rovněž ta, která vznikla v době před začátkem a v průběhu kurzu/lekce.
 10. Klient se zavazuje, že s ohledem na ostatní Klienty, bude lekce navštěvovat bez příznaku jakéhokoliv nakažlivého onemocnění.
 11. Poté, co bude klient vyzván k platbě kurzovného, učiní tak do tří pracovních dnů. Jinak je jeho místo přenecháno jinému zájemci.
 12. V případě potřeby je možné kurzovné rozdělit do dvou splátek. První splátka ve výši 2/3 ceny kurzu před začátkem kurzu, druhá splátka nejpozději ve druhém měsíci od začátku kurzu.
 13. Jednotlivé lekce Kurzu jsou nepřenosné na jinou osobu.
 14. Účast v kurzu je možné stornovat 15 a více dní před začátkem kurzu bez storno poplatků. V případě zrušení účasti od 7 do 14 dnů před začátkem kurzu, činí storno poplatek 50% z ceny kurzu. Při zrušení účasti méně než 7 dní před začátkem kurzu se platba za kurz nevrací.
 15. Při přerušení účasti během kurzu ze strany klienta se kurzovné nevrací.
 16. Celý Kurz je možné na žádost Klienta převést na Klientem určeného náhradníka.
 17. Nevyčerpaný kredit za odhlášené lekce, se nepřenáší do dalšího období kurzu.
 18. V případě zájmu o dva paralelní kurzy ve stejném období nebo lekce ke kurzu navíc, získá klient slevu 20% na druhý kurz/lekci.

 

JEDNOTLIVÉ LEKCE

Jednotlivé lekce nejsou součástí kurzu. Jsou určeny zájemcům o příležitostnou docházku. Cena jedné lekce je vyšší než v rámci kurzu.

 

Práva a povinnosti „Klienta“, který navštěvuje jednotlivé lekce

 1. Klient si je vědom, že na lekci ve zvoleném termínu má místo pouze pokud není obsazeno předplatitelem kurzu.
 2. Klient souhlasí s používáním rezervačního systému (RS) Pořadatele a jeho podmínkami:
 3. Klient má možnost si předplatit libovolný počet lekcí. Tyto lekce mají platnost 3 měsíce.
 4. Po zaplacení zvoleného počtu lekcí, bude k účtu Klienta v rámci RS připsán příslušný kredit.
 5. Pro rezervaci místa na dané lekci, je třeba mít dostatečný kredit.
 6. Při rezervaci lekce bude Klientovi snížen kredit o cenu lekce.
 7. Klient se na lekci může přihlásit kdykoliv před jejím začátkem.
 8. V případě, že je lekce plně obsazena, je možné rezervovat si místo jako náhradník. V okamžiku uvolnění místa na předmětnou lekci je do ní Klient automaticky zařazen a je o tom informován prostřednictvím mailu a SMS.
 9. Nemůže-li se Klient zúčastnit rezervované lekce a odhlásí se z ní nejpozději 12 hodin před jejím začátkem, má právo na rezervaci v náhradním termínu. V opačném případě platba (kredit) za lekci propadá.
 10. Rezervace jako náhradník se řídí pravidly řádné rezervace. Náhradník má možnost se 12 hodin před začátkem lekce odhlásit, jinak může kredit propadnout, dostane-li se Klient na řadu.
 11. V souladu s ochranou osobních údaj§ je Klient povinen sdělit Pořadateli svá aktuální psychická i fyzická omezení. Rovněž ta, která vznikla v době před začátkem a v průběhu kurzu/lekce.
 12. Klient se zavazuje, že s  ohledem na ostatní Klienty, bude lekce navštěvovat bez příznaku jakéhokoliv nakažlivého onemocnění.
 13. Jednotlivé předplacené lekce mohou být po domluvě převedeny na Klientem určeného náhradníka.

 

Práva a povinnosti pořadatele kurzů/lekcí  (Petra Brejchová, dále jen Pořadatel)

 1. Pořadatel je povinen zabezpečit všechny lekce v rámci kurzu v deklarovaném čase i místě.
 2. V případě neočekávaných událostí, které Pořadatel nemůže ovlivnit (nemoc, rodinné důvody, apod.) má Pořadatel právo kurz prodloužit.
 3. Pokud Pořadatel není schopen, v souvislosti s bodem 2, kurz po uplynutí 6 týdnů opět rozběhnout, má klient nárok na refundaci neuskutečněných lekcí.
 4. V případě, že je Pořadatel nucen kurz přerušit z důvodu vyšší moci (nouzový stav, živelné pohromy apod.) má právo kurz posunout na dobu, až mu to vnější okolnosti umožní, bez nároku Klienta na refundaci kurzovného.
 5. V případě přerušení kurzu Pořadatelem z jakéhokoliv důvodu, je Pořadatel povinen o tuto dobu prodloužit platnost „jednotlivých lekcí“.
 6. Pořadatel je osvobozen od povinnosti dodatečně zajistit místo na lekci Klientovi, který předmětnou lekci ze své vůle stornoval a jehož místo bylo již obsazeno náhradníkem.
 7. Pořadatel není povinen Klientovi zajistit náhradu lekce, kterou klient z osobních důvodů zmeškal.

 

ONLINE KURZY

V případě dlouhodobé nemožnosti vést lekce naživo, může pořadatel přistoupit k vedení lekcí online.  Klient nemusí tuto variantu akceptovat. Pokud Klient s variantou online souhlasí, platí práva a povinnosti uvedené shora + dodatek.

 

Dodatek:

 1. Online lekce probíhají prostřednictvím aplikace Zoom, případně Zoom + rezervační systém.
 2. Klient se lekcí účastní přímo v čase vysílání nebo později prostřednictvím záznamu na Youtube.
 3. Přístup k záznamu je garantován po celou dobu kurzu a následně 14 dní po jeho skončení.
 4. Ve výjimečných případech si Pořadatel vyhrazuje právo nahradit datum a čas živého vysílání jiným nebo živou lekci nahradit lekcí předtočenou.
 5. V případě nečekaného technického problému na straně Pořadatele bude Klientovi zajištěna adekvátní náhrada.