Všeobecné obchodní podmínky pro pobyty

POBYTY

Vícedenní cvičení v tuzemsku nebo v zahraničí v předem určeném termínu a místě, zajišťované ve spolupráci s dalšími partnery.

 

Práva a povinnosti účastníka Pobytu – „Klienta“

 1. Pro rezervaci místa na pobytu je vyžadována záloha, resp. celá částka splatná do tří pracovních dnů od vyzvání Pořadatelem.
 2. Zaplacením zálohy/celé částky má Klient zajištěné své místo na Pobytu.
 3. Nejpozději 30 dní před nástupem na Pobyt Klient uhradí nevratný doplatek splatný do tří pracovních dnů od vyzvání Pořadatelem.
 4. V případě zrušení své účasti na Pobytu se záloha/celá částka Klientovi nevrací.
 5. Klient má právo přenechat své místo sebou určenému náhradníkovi.
 6. Klient má povinnost sdělit Pořadateli, v souladu s ochranou osobních údajů, aktuální psychická nebo fyzická omezení. Rovněž ta, která vznikla v době před začátkem a v průběhu Pobytu.
 7. Klient si je vědom, že s ohledem na ostatní účastníky se pobytu nemůže zúčastnit s příznaky jakéhokoliv nakažlivého onemocnění.
 8. Klient si je vědom možnosti sjednat si cestovní pojištění a pojištění proti storno pobytu u Klientem vybrané pojišťovny.

 

Práva a povinnosti pořadatele Pobytu (Petra Brejchová, dále jen „Pořadatel“) 

 1. Pořadatel je povinen uspořádat Pobyt v deklarovaném čase, místě i rozsahu.
 2. Pokud Pořadatel není schopen uspořádat Pobyt v deklarovaném čase, místě i rozsahu, vzniká Klientovi nárok na refundaci/částečnou refundaci uhrazených prostředků.
 3. V případě, že Pořadatel nemůže Pobyt uspořádat z důvodu vyšší moci (nouzový stav, živelné pohromy apod.), není povinen poskytnout Klientovi refundaci, pokud Pobyt uspořádá v deklarovaném rozsahu i kvalitě, jakmile mu to vnější okolnosti umožní.
 4. Pořadatel je osvobozen od povinnosti dodatečně zajistit místo na Pobytu Klientovi, který předmětný Pobyt ze své vůle stornoval a jehož místo bylo obsazeno náhradníkem.