Všeobecné obchodní podmínky pro pobyty

POBYTY

Vícedenní cvičení v tuzemsku nebo v zahraničí v předem určeném termínu a místě, zajišťované ve spolupráci s dalšími partnery.

 

Práva a povinnosti účastníka Pobytu – „Klienta“

 1. Pro rezervaci místa na pobytu je vyžadována záloha, resp. celá částka splatná do tří pracovních dnů od vyzvání Pořadatelem.
 2. Zaplacením zálohy/celé částky má Klient zajištěné své místo na Pobytu.
 3. Při stornování účasti na Pobytu Klientem méně než 60 dnů před jeho začátkem, se záloha, resp. celá částka nevrací.
 4. Nejpozději 30 dní před nástupem na Pobyt Klient uhradí nevratný doplatek splatný do tří pracovních dnů od vyzvání Pořadatelem.
 5. V případě zrušení účasti Klientem po lhůtě, bez nároku vrácení zálohy, doplatku nebo celé částky, má Klient právo přenechat své místo sebou určenému náhradníkovi.
 6. Klient má povinnost sdělit Pořadateli, v souladu s ochranou osobních údajů, aktuální psychická nebo fyzická omezení. Rovněž ta, která vznikla v době před začátkem a v průběhu Pobytu.
 7. Klient si je vědom, že s ohledem na ostatní účastníky se pobytu nemůže zúčastnit s příznaky jakéhokoliv nakažlivého onemocnění.
 8. Klient si je vědom možnosti sjednat si cestovní pojištění a pojištění proti storno pobytu u Klientem vybrané pojišťovny.

 

Práva a povinnosti pořadatele Pobytu (Petra Brejchová, dále jen „Pořadatel“) 

 1. Pořadatel je povinen uspořádat Pobyt v deklarovaném čase, místě i rozsahu.
 2. Pokud Pořadatel není schopen uspořádat Pobyt v deklarovaném čase, místě i rozsahu, vzniká Klientovi nárok na refundaci/částečnou refundaci uhrazených prostředků.
 3. V případě, že Pořadatel nemůže Pobyt uspořádat z důvodu vyšší moci (nouzový stav, živelné pohromy apod.), není povinen poskytnout Klientovi refundaci, pokud Pobyt uspořádá v deklarovaném rozsahu i kvalitě, jakmile mu to vnější okolnosti umožní.
 4. Pořadatel je osvobozen od povinnosti dodatečně zajistit místo na Pobytu Klientovi, který předmětný Pobyt ze své vůle stornoval a jehož místo bylo obsazeno náhradníkem.